Titel I – Algemene bepalingen en werkzaamheden en diensten

Artikel 1 – Algemene bepalingen en toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, inschrijving, offerte, overeenkomst tussen Van Leijen Overheidsrecht (hierna te noemen: »Van Leijen Overheidsrecht«) en een opdrachtgever (hierna te noemen: »Opdrachtgever«) waarop Van Leijen Overheidsrecht deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Evenzo zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle werk-zaamheden die Van Leijen Overheidsrecht uitvoert voor een opdrachtgever en voor werkzaamheden waartoe door Van Leijen Overheidsrecht derden worden ingeschakeld.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoopof andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uit-drukkelijk van de hand gewezen.
 3. Wijzigingen in een tussen partijen te sluiten overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voor-waarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Van Leijen Overheidsrecht zijn overeengekomen.
 4. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk in rechte nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voor-waarden bepaalde volledig van toepassing. Van Leijen Overheidsrecht en Opdrachtgever zullen als-dan en desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Van Leijen Overheidsrecht niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, bete-kent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Van Leijen Overheidsrecht in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden.
 2. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is ge-steld.
 3. 3. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod of de offerte Van Leijen Over-heidsrecht heeft bereikt; uit de acceptatie moet blijken dat Opdrachtgever zich verenigt met toepasse-lijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen inkoopvoorwaarden.
  4. Van Leijen Overheidsrecht kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Op-drachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daar-van, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijs of prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst door Van Leijen Overheidsrecht te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangege-ven.
  6. Indien in de acceptatie van de offerte of aanbieding door Opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte of aanbieding worden aangebracht, komt in afwijking van het in het derde lid bepaalde, de overeenkomst pas tot stand, indien Van Leijen Overheidsrecht aan Opdrachtgever be-richt heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. Indien aanvaarding door Opdrachtgever (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aan-